Đất ao có chuyển đổi được thành đất ở hay không?

Đất ao có chuyển đổi được thành đất ở hay không?

Do gia đình đông người nên muốn lấp ao thành một nền đất để xây nhà. Vậy gia đình tôi muốn chuyển đất ao này thành đất ở thì có chuyển được không?