Phần mềm rà soát quy định kinh doanh triển khai trong tháng 5/2020

Phần mềm rà soát quy định kinh doanh triển khai trong tháng 5/2020

Trong tháng 5/2020, hệ thống phần mềm thống kê, rà soát quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh sẽ được xây dựng xong và đưa vào sử dụng.