Tìm chính sách phục hồi kinh tế: Phải giảm mạnh lãi suất cho vay

Tìm chính sách phục hồi kinh tế: Phải giảm mạnh lãi suất cho vay

Việc giảm lãi suất chưa mạnh thời gian qua khiến lãi vay vẫn là gánh nặng ảnh hưởng đến quá trình phục hồi của doanh nghiệp, cá nhân